jest obecnie pusty...
wyszukiwanie zaawansowane
 • O firmie
 • Kontakt
 • Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy "2 life" działający pod adresem www.2life.pl, prowadzony jest przez "2 life" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 92 lok 3 a   , wpisaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000409513 NIP: numer:796-295-88-33 Regon numer:145984283
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 2. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji (w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  w przypadku płatności przelewem – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu) + przewidywany czas dostawy.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§3

Płatności

 1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
 • przy odbiorze: należność pobiera kurier,
 • przelewem bankowym na konto sklepu,

§4

Umowa  sprzedaży

 1. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. 
 2. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 3. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży  jest sąd wskazany przez pozwanego lub  sąd właściwy  wskazany  przez Konsumenta . Ostatecznego wyboru własciwego sadu dokonuje Konsument.

§5

Ochrona danych osobowych  

 1. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „2 life”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
 2. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3.  Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

§6

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. 
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.
 3. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem fiskalnym.
 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

§7

Reklamacje 

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "2 life" Sp. z o.o. ul. Zeromskiego 92, lok 3 a  ( 3  piętro), 26-600 Radom. 
 2. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego oraz odesłaniem go do Konsumenta  ponosi sprzedajacy.
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon fiskalny oraz opis przyczyny reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.
 5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. 

§8

Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. O zmianie regulaminiu klienci sklepu zostaną poinformowani  pocztą elektroniczną na 14 dni przed wprowadzeniem jego nowej treści. . Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.    

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenia o zamiarze odstąpienia od umowy

 

Imię i nazwisko:

Adres – ulica, miejscowość:

Kod pocztowy:                                   Poczta:

Nr telefonu:                                         Adres poczty elektronicznej:

 

Niniejszym zgłaszam zamiar odstąpienia od umowy kupna

Zawarcie umowy zostało potwierdzone paragonem / Fakturą VAT* nr …………………………………………... z dnia .........................20........r.

Nazwa zwracanego towaru:

Cena sprzedaży:                                                                Forma płatności:

Przyczyny zamiaru odstąpienia od umowy: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Należność za zwracany towar, po potrąceniu faktycznych kosztów dostawy, proszę przelać na konto: *

 • Bank i numer konta: ..........................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
 • Nie posiadam konta bankowego należność proszę o przesłanie przekazem pocztowym.

 

 

 

......................................................                                   ...........................................................

      miejscowość, data                                                                                czytelny podpis

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić
 

......................................................................................................................................................
 

Regulamin programu „Bonus Koleżeński” w sklepie 2 life

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego „Bonus Koleżeński”  , w szczególności zasady przyznawania uczestnikom programu punktów i ich wykorzystywania.

§ 1.

 1. Uczestnik programu – każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski i przystąpiła do programu „ Bonus Koleżeński”.
 2. Klient polecający – osoba która zarejestrowała się w sklepie 2 life, dokonała przynajmniej jednego zakupu przez Internet i której poprawny adres e-mail został wskazany przez inną osobę dokonującą zakupu internetowego w sklepie 2 life w uwagach do transakcji.
 3. Klient polecony – osoba, która zarejestrowała się w sklepie 2 life i przy pierwszym swoim zakupie przez Internet wskazała w uwagach do transakcji poprawny adres e-mail osoby od której dowiedziała się o sklepie.

 

§ 2.

Klient polecający otrzymuje 5% wartości zakupów klienta poleconego w postaci punktów przeliczanych w następujący sposób:  1grosz = 0,01 pkt

Przykład:

 • Wartość zakupów klienta poleconego 320,85 zł
 • Liczba otrzymanych punktów = 320,85 * 5% = 16,04 pkt

Wyżej opisanymi punktami klient polecający będzie mógł płacić za inne produkty dostępne w sklepie 2 life na warunkach opisanych w dalszej części regulaminu.

 

§ 3.

Wystarczy, że adres e-mail klienta polecającego zostanie wskazany przez klienta poleconego tylko w jednej transakcji (w uwagach do danej transakcji), by licząc od tej transakcji, wszystkie punkty obliczone na podstawie wytycznych opisanych w kolejnych punktach za zakupy klienta poleconego, odkładały się na koncie klienta polecającego.

 

§ 4.

Punkty są naliczane dopiero po opłaceniu zamówienia przez klienta poleconego.

 

§ 5.

Punkty są potrącane w przypadku zwrotu towaru przez klienta poleconego.

 

§ 6.

Zgodnie z założeniami niniejszego programu, klient polecający może zapłacić za każdy produkt dostępny w sklepie 2 life 1 zł brutto pod warunkiem, że brakującą różnice do rzeczywistej ceny podanej w sklepie 2 life uzupełni punktami zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Przeliczenie: 0,01 pkt = 1 grosz
 • Nie ma możliwości wykorzystania punktów do rozliczenia kosztów wysyłki
 • W uwagach do zamówienia klient polecający informuje nas ile punktów chce przeznaczyć na zakupy
 • Przykład:
 • Produkt kosztuje 300 zł, klient polecający posiada 250 pkt., będzie mógł kupić produkt za 50 zł + koszt wysyłki
 • Produkt kosztuje 100 zł, klient ma 250 pkt., może kupić ten produkt za 1 zł + koszt wysyłki i zostanie mu jeszcze 151 pkt.
 • Produkt kosztuje 100 zł, klient ma 250 pkt., może kupić ten produkt za 50 zł + koszt wysyłki i zostanie mu jeszcze 200 pkt.

 

§ 7.

Informacja o aktualnym stanie posiadanych punktów zostanie wysyłana mailowo na prośbę uczestnika programu na adres e-mail wskazany przy rejestracji w sklepie 2 life.

Jednocześnie spółka 2 life zastrzega sobie prawo wysyłania w dowolnym terminie powiadomienia mailowego o liczbie dostępnych punktów na adres e-mail wskazany przy rejestracji uczestnika programu w sklepie 2 life.

 

§ 8.

Punkty zebrane w ramach programu wygasają po upływie 36 miesięcy od daty ich przyznania uczestnikowi programu ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Punkty wygasają również przypadku likwidacji bądź upadłości 2 life spółka z o.o.

 

§ 9.

Każdy uczestnik programu ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w programie składając odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej.

Spółka 2 life ma prawo wypowiedzieć użytkownikowi uczestnictwo w programie z ważnych powodów do których zalicza się: działanie na szkodę spółki, posługiwanie się nieprawdziwymi danymi, inne naruszenie warunków uczestnictwa w programie. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej ze wskazaniem powodu wypowiedzenia i skutkuje utratą punktów w programie.

 

§ 10.

Spółka 2 life zastrzega sobie prawo zakończenia lub zawieszenia programu „Bonus koleżeński” .  W wyżej wymienionej sytuacji  uczestnicy programu zostaną o tym powiadomieni mailowo na wskazany przy rejestracji w sklepie 2 life adres mailowy i mają prawo zrealizować punkty w określonym przez 2 life spółka z o.o. terminie (nie krótszym niż 1 tydzień licząc od dnia wysłania powiadomienia)

 

§ 11.

Przeniesienie punktów na rzecz innych uczestników programu możliwe jest tylko za zgodą spółki 2 life.

 

§ 12.

Akceptując warunki programu klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji programu.

Dane osobowe uczestników programu  w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), są administrowane i przetwarzane  przez spółkę 2 life wyłącznie na potrzeby realizacji programu. 


 

Ładowanie...